ముగించు

జిల్లా కొరకు ఒకేమాటలో

  • Area: 2419 sq km
  • Population: 985417
  • Literacy Rate: 60.26 %
  • Villages: 298
  • Municipality: 5
Smt. Shaik Yasmeen Basha IAS.
Collector & District Magistrate Smt. Shaik Yasmeen Basha IAS.

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ - 1098
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • పోలీసు హెల్ప్‌లైన్ - 100
  • ఫైర్ హెల్ప్‌లైన్ 101